ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH LAM-VW

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: HYDRO BUILDING SYSTEMS A.E.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ