ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH GLASS-500

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΟΡΙΘΝΟΣ, Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ