ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH Ε-300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΛΚΑ, Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ