ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH Ε-300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΔΟΜΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΣΠΟΥΡΙΔΗΣ Σ.Α. Ο.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ