ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH Ε-300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ3 ΑΤΤΕΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ, Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ