ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH Ε-300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: FLAVOUR FACTORY A.E.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΙΝΔΟΣ, Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ