ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH E-300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΑΓΕΛ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΛΑΡΙΣΑ, Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ