ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH Ε-300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΕΛΤΑ ΠΙ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΙΝΔΟΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ